Hj Gjetgk

Досье Hj Gjetgk
Адрес: Украина, Чернигов
Дата рождения:24 Декабря 1973
Сайт: offline
Следить за пользователемHj Gjetgk родился 24 Декабря 1973 года. Мы не знаем где родился Hj. За то, мы выяснили, что сейчас он проживает в городе Чернигов, Украина. Hj придерживается коммунистических взглядов.


Друзья пользователя:Скрытые друзья пользователя:


Скрытые друзья еще не проверялись.

Найти скрытых друзей


Вот, что рассказывает Hj о себе:
). 

в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Досконале знання кримінального тодичні поради до самостійної роботи 
Самостійну роботу варто починати з вивчення тексту лекції, потім почитати й законспектувати в зошит з підготовки до семінарів відповідний матеріал підручника та інших джерел. Читати треба уважно, всебічно та критично аналізувати прочитане. Зустрівши нове, незрозуміле слово, вираз, обов’язково необхідно з’ясувати його зміст. Не зробивши цього, студент ризикує сприйняти неправильно значення слова, виразу або й всього тексту. Тут варто скористатися словниками чи офіційними джерелами.
Перелік рекомендованої літератури не є вичерпним. Студенти мусять опановувати інші джерела і особливо статті які публікуються у сучасних періодичних виданнях.
Після розгляду тем змістових модулів проводяться конрольні заняття (модульні контролі). Встановлений при цьому рівень засвоєння матеріалу враховується викладачем при вирішенні питання про допуск до іспиту. Це стосується і тих тем, що вивчаються студентами самостійно. 
Перелік питань, які виносяться на контроль, залік, іспит складається з питань, що розглядаються на заняттях та питань для самостійного вивчення і включає окремі теми рефератів доповідей, які готувалися за завданням викладача.
Система оцінювання
Єдина максимальна сума балів, визначена кафедрою кримінально-правових дисциплін як можлива до отримання за всі види робіт з даного модуля: семінарські, практичні та інші заняття; контрольні роботи; самостійне вивчення першоджерел, тем і розділів; робота за індивідуальним планом, написання тез тощо – 100 балів. 
Оцінка всіх модульних завдань визначається на основі розроблених кафедрою критеріїв і вона не повинна перевищувати 60 балів із 100 балів, якими оцінюється вся робота, винесена на модульний контроль.
Встановлюються максимальні суми балів за виконання: завдань, виконаних у рамках аудиторних занять, – 30 балів; самостійної роботи, виконання індивідуальних завдань – 30 балів; завдань, винесених на модульний контроль – 40 балів.
Під час контролю систематичності та активності роботи студентів при вивченні дисципліни „Кримінальне право” оцінюванню підлягають: 
•	відвідування семінарських і практичних занять – 1 бал; 
•	активність та рівень знань при обговоренні питань семінарського, практичного заняття – відповідно до системи оцінювання відповіді студента – до 3 балів, 
•	завдання для самостійного вивчення – до 2 балів;
•	підготовка рефератів, доповідей та їх презентація – до 3 балів;
•	інші форми робіт – до 3 балів.
Кафедра кримінально – правових дисциплін встановлює наступні заохочувальні бали за виконання індивідуальних завдань та самостійної роботи:
•	Збір та вивчення першоджерел по дисципліни „Кримінальне право” за темою дослідження – 2 бали;
•	Підготовка диспуту з проблемних питань, підготовка ділової гри, розробка кросворда, ребуса, шаради, тощо з дисципліни „Кримінальне право” – до 3 балів.
•	Підготовка рефератів, повідомлень, доповідей з проведенням презентацій Mikrosoft Power Point – до 5 балів.
•	Участь у роботі наукового гуртка „Актуальні проблеми кримінального права”, публікації наукових статей, тез доповідей, особиста участь у конференціях, круглих столах, науково-практичних семінарах, участь у конкурсах наукових робіт з дисципліни „Кримінальне право”, робота по створенню мультимедійних навчальних матеріалів – до 20 балів. 
Під час додаткового нарахування балів їх загальна сума не може перевищувати максимально допустимого значення.
Кафедра кримінально – правових дисциплін встановлює наступні штрафні бали за невиконання навчального плану:
•	за пропуск заняття – мінус 2 ба
нення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, тобто, сукупність встановлених у кримінальному законі юридичних ознак, що визначають вчинене суспільно небезпечне діяння як злочинне. Треба відмітити, що поряд зі складом конкретного злочину (вбивства, крадіжки, згвалтування), в теорії кримінального права виділяють загальне поняття складу злочину – поняття теоретичне, а не зак