Олька Velichko

Досье Олька Velichko


Пусть работает железная пила, не для работы меня мамка родила=)

Адрес: Украина, Запорожье
Происхождение: запорожье!
Дата рождения:15 Мая
Сайт: offline
Следить за пользователемОлька Velichko родилась 15 Мая знать бы еще какого года. Она была рождена в городе запорожье!. Также, мы выяснили, что сейчас она проживает в городе Запорожье, Украина. Олька придерживается умеренных политических взглядов. В своих религиозных взглядах она указала: "=)))))хахахаах!!!".


Скрытые друзья пользователя:


Скрытые друзья еще не проверялись.

Найти скрытых друзей


Вот, что рассказывает Олька о себе:
^^^^^^^^^^^^^ANMMMMMMMMO
^^^^^^^^^^^EMMOMMMMMMMIMMM
^^^^^^^^OMMMMOIMMMMMMlMMMMNMMMMMMFNr
^^^^^^^BMIMMMIEMMMLMMMMMMMMMMMMMMMNMM
^^^^^^FMMrMMM^MMBM^MMMMEMNMMMMMBMMMMNMr
^^^^^rMBMBMMMCMMBM^MMMMlMLMMMMMMMMMMMMM
^^^^^^^lMMMMMMNMMMrMMM^FM^MMMMrMMCMMMMMM
^^^^^^^^^^rI[CEMMMM[Mr^NNrMMM^MM^MMCOMMMF
^^^MMMMMPNMNc^^^^^^^^^^^^rMI^M[MMCPMMrMCM
^rMMMMMAMMMMMMM^^^^^^^^^^^^^lMMMMMMMMMcMMC
^^MMMMCMBMMcMOMMc^^^^^^^^^^^^^^CFIMMEMMMB
^^cMMFMrMMrMMMMMM^^^^^^^^^^^^^^^^^^BMMMCA
^^^^^M^MN^MMMMMQMNr^^^^^^^rr^^r^^^^^^^^L
^^^^^rBM^McMMEMMNMMMN[MMCMMMQMcMMMLMMP
^^^^^^M[MPMMMMMMMMMNMOMMMMMMMMQMMM^MMMMM
^^^^^^^^M^MM^MMMMMlMMMMMMMMMMMMMMM^NMMPMN
^^^^^^^^^MM^MMMrMNMMNMMMMMOMMEMMMMCMMMcMc
^^^^^^^^^rlAMMCMM^MMlAMMMMBMMMMMMMCMMlPc
^^^^^^^^^^^IMBBMrrMQM^MMMOMMOMMMPMMMM
^^^^^^^^^^^^^^MBBMM[MMMNMMMN
Sexy♥...